Selecteer een pagina

Privacyverklaring

GO! scholengroep SCOOP hecht veel belang aan de privacy van bezoekers, leerlingen en medewerkers die betrokkenen zijn bij de diensten die SCOOP levert. SCOOP verwerkt dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn taken als scholengroep en doet dit steeds op rechtmatige en transparante basis.

SCOOP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor geeft. Als SCOOP bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt SCOOP van deze externe dienstverleners, in welk geval verwerkers, dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

SCOOP draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen. SCOOP heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een aanspreekpunt informatieveiligheid aangesteld. Via de contactgegevens op deze pagina kun je met deze verantwoordelijke contact opnemen.

GEGEVENS DIE WIJ VAN JOU VERWERKEN

GO! scholengroep SCOOP verwerkt onderstaande categorieën persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres …);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum …);
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer);
 • rijksregisternummer;
 • stamboeknummer;
 • beeldmateriaal.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Als betrokkene heb je een aantal rechten:

 • inzage van gegevens;
 • gegevens laten verbeteren of vervolledigen;
 • gegevens laten verwijderen;
 • gegevens laten overdragen;
 • bezwaar uiten tegen de verwerking van gegevens;
 • bezwaar uiten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Voor de uitoefening van één van je rechten kun je een verzoek indienen via het aanvraagformulier Mijn persoonsgegevens (zie rechterzijde). Identificeer je hierbij voldoende duidelijk en preciseer zoveel als mogelijk op welke gegevens of welke specifieke verwerkingsactiviteiten jouw verzoek betrekking heeft.

Aanspreekpunt informatieveiligheid op GO! scholengroep SCOOP:

Telefoonnummer: 02 769 73 73

E-mailadres: privacy@scoop.be

Adres: de Bavaylei 134/3 – 1800 Vilvoorde

Verloop van de procedure

SCOOP zal binnen 30 dagen na ontvangst van jouw verzoek antwoorden en heeft hierbij drie mogelijkheden:

 • SCOOP kan op jouw verzoek ingaan en je de gevraagde informatie bezorgen en/of de nodige acties ondernemen;
 • SCOOP kan je informeren dat het een bijkomende termijn van maximum twee maanden nodig heeft;
 • SCOOP kan je informeren dat het geen gevolg kan geven aan jouw verzoek en deelt je de redenen mee waarom (bv. omdat jouw gegevens reeds gewist zijn door SCOOP).

Kan SCOOP weigeren om op een verzoek in te gaan?

SCOOP kan weigeren gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. SCOOP kan ook aanvullende informatie vragen die nodig is om zekerheid te krijgen over de identiteit van de verzoeker.

VRAGEN EN FEEDBACK

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: privacy@scoop.be.